Opto Engineering® - 20 years Opto Engineering® - 20 years Opto Engineering. Our first 20 years →
Opto Engineering® - 20 years
主页 配件
CMHO 系列
概述
模型
下载
相关的
技术信息
资源
发现更多
机械规格 兼容产品
产品型号 长度 宽度 高度 光轴高度 兼容产品 兼容
CMPT
(mm) (mm) (mm) (mm)
CMHO023 20.0 53.0 66.5 40.0 TC2300y, TC23012, TC4M00y-x, LTCLHP023-x CMPT004-009
购买
CMHO016 20.0 62.5 71.3 40.0 TCxx016, TCxMHR016-x, TCxMHRP016-x, LTCLHP016-x, TCLWD series CMPT016-024
购买
CMHO024 20.0 62.5 71.3 40.0 TCxx024, TCxMHR024-x, TCxMHRP024-x, LTCLHP024-x CMPT016-024
购买
CMHO036 110.0 97.0 125.5 80.0 TCxx036, TCxMHR036-x, TCxMHRP036-x, TC16M036-x, LTCLHP036-x CMPT036
购买
CMHO048 140.0 111.0 132.5 80.0 TCxx048, TCxMHR048-x, TCxMHRP048-x, TC16M048-x, LTCLHP048-x CMPT048
购买
CMHO056 162.0 116.0 135.0 80.0 TCxx056, TCxMHR056-x, TCxMHRP056-x, TC16M056-x, LTCLHP056-x CMPT056
购买
CMHO064 175.0 137.0 145.0 80.0 TCxx064, TCxMHR064-x, TCxMHRP064-x, TC16M064-x, LTCLHP064-x CMPT064
购买
CMHO080 230.0 152.0 153.0 80.0 TC23072, TCxx080, TCxMHR080-x, TCxMHRP080-x, TC16M080-x, LTCLHP080-x, PCxx030XS CMPT080
购买
CMHO096 265.0 179.0 186.5 100.0 TC23085, TCxx096, TCxMHR096-x, TCxMHRP096-x, TC16M096-x, LTCLHP096-x CMPT096
购买
CMHO120 204.0 220.0 240.0 130.0 TC23110, TCxx120, TCxMHR120-x, TCxMHRP120-x, TC16M120-x, LTCLHP120-x -
购买
CMHO144 204.0 234.0 247.0 130.0 TC23130, TCxx144, TCxMHR144-x, TCxMHRP144-x, TC16M144-x, LTCLHP144-x -
购买
CMHO192R 255.0 330.0 303.1 173.1 TC23172, TCxx192, TCxMHR192-x, TCxMHRP192-x, TC16M192-x, TC12K192, LTCLHP192-x -
购买
CMHO240R 170.0 410.0 377.2 216.2 TC23200, TC23240, TCxMHR240-x, TCxMHRP240-x, TC16M240-x, LTCLHP240-x, TC12K240 -
购买
CMHOTC12K064 486.0 152.0 150.0 85.0 TC12K064 -
购买
CMHOTC12K080 486.0 152.0 185.0 85.0 TC12K080 -
购买
CMHOTC12M096 265.0 179.0 186.5 100.0 TC12M096-x CMPT096
购买
CMHOTC16M009 143.0 65.5 81.3 50.0 TC16M009-x -
购买
CMHOTC16M012 143.0 65.5 81.3 50.0 TC16M012-x -
购买
CMHOTC16M018 143.0 65.5 81.3 50.0 TC16M018-x -
购买
CMHOMC12K025 140.0 111.0 132.5 80.0 MC12K008-025 -
购买
CMHOMC12K067 140.0 111.0 132.5 80.0 MC12K050-067 -
购买
CMHOMC12K200 140.0 111.0 132.5 80.0 MC12K100-200 -
购买
CMHOPCCD 20.0 76.0 76.0 92.0 PCCDxxx -
购买
CMHORBCR048 292.0 117.0 160.5 105.0 TCCRxx048, TCCRxM048-x, LTCLCR048-x -
购买

最后更新: 28 9月 2022

展开表格

技术文档

Product user guide
CMHO instructions

CMPT series - mounting plates

Assembling a TC lens on a CMHO clamping support

CMPT series - mounting plates

Assembling a TC lens on a CMHO clamping support